Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin sprzedaży produktów za pośrednictwem strony sklep.castolin.pl („Regulamin”) określa w szczególności zasady sprzedaży produktów oraz zasady jej realizacji przez spółkę Castolin spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach pod adresem: ul. Leonarda da Vinci 5, 44-109 Gliwice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137485, posiadającą numery NIP: 6311674749 oraz REGON: 273229857 („Sprzedawca”)
 2. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest:
  1. pod adresem e-mail: kontakt@sklep.castolin.pl
  2. pod numerem telefonu: +48 32 888 66 99
  3. pod adresem siedziby Sprzedawcy: ul. Leonarda da Vinci 5, 44-109 Gliwice.
 3. Jeżeli z postanowień Regulaminu nie wynika inaczej, poniższe terminy mają następujące znaczenie:
  1. „KC” lub „Kodeks cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U.2019.1145 t.j. z późn. zm.);
  2. „Konsument” oznacza Kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  3. „Konto Użytkownika” lub „Konto” – zbiór usług i funkcji dostępnych dla Użytkownika po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu do Sklepu oraz zbiór danych i ustawień Użytkownika związanych z działaniem Sklepu wymagających zalogowania;
  4. „Kupujący” oznacza Użytkownika, który dokonuje lub dokonał zakupu za pośrednictwem Sklepu;
  5. „Produkt” oznacza produkt, o którym informacje Sprzedawca przekazuje za pośrednictwem Sklepu, przedstawiony w zakładce „Oferta”;
  6. „Regulamin” oznacza niniejszy regulamin sprzedaży Produktów wraz z jego późniejszymi zmianami;
  7. „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wraz ze wszystkimi zmianami;
  8. „Sklep” oznacza sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem sklep.castolin.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może zakupić od Sprzedawcy Produkty;
  9. „Sprzedawca” oznacza spółkę Castolin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach pod adresem: ul. Leonarda da Vinci 5, 44-109 Gliwice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137485, posiadającą numery NIP: 6311674749 oraz REGON: 273229857;
  10. „Umowa” oznacza umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, na podstawie której Sprzedawca sprzedaje Produkt na rzecz Kupującego, a Kupujący kupuje Produkt w zamian za cenę;
  11. „Użytkownik” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 331 1 Kodeksu Cywilnego, która korzysta ze Sklepu, w tym skutecznie dokona aktywacji Konta Użytkownika w Sklepie;
 4. Regulamin (w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy) stanowi integralną część Umowy. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://sklep.castolin.pl/pl/i/Regulamin/16
 5. Uprawnienia przysługujące Konsumentowi - do odstąpienia od umowy bez uzasadnienia, rękojmi oraz ochrony przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi przysługują również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  W związku z powyższym, gdy w ramach niniejszego regulaminu mowa jest o uprawnieniach konsumenta, w szczególności uprawnieniach do odstąpienia od umowy opisanych w pkt 6 Regulaminu, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również jednoosobowego przedsiębiorcy, który spełniając powyższe kryteria oraz nie później niż w chwili składania zamówienia udostępnił dane swojej firmy, jeśli omawiane uprawnienia nie zostały wprost w treści Regulaminu wyłączone lub ograniczone, a powszechnie obowiązujące przepisy dozwalają ich modyfikację.

2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU ORAZ ZAŁOŻENIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz do składania zamówień na Produkty, niezbędne jest:
  1. komputer, laptop lub inne urządzenie przenośne z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. zainstalowana przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 38.0 lub wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 lub wyższej, Opera w wersji 32.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 47.0. lub wyższej, Safari w wersji 9.0 lub wyższej;
  4. minimalna rozdzielczość ekranu komputera lub laptopa lub innego urządzenia przenośnego: 1024 x 768 pikseli;
 2.  Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw dostępność autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Nazwy, obrazy oraz znaki towarowe zamieszczone na stronach Sklepu stanowią zastrzeżone znaki handlowe i są własnością Sprzedawcy lub osób trzecich. Wszystkie nazwy i znaki towarowe zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i identyfikacyjnych.
 4. Użytkownik może założyć Konto przed przystąpieniem do wybrania Produktów będących przedmiotem zamówienia lub po ich wybraniu w trakcie składania zamówienia.
 5. Celem założenia Konta Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane:
  1. adres e-mail;
  2. hasło (min. 6 znaków)
 6. Przed założeniem Konta Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z aktualnym Regulaminem Sklepu i zaakceptować jego postanowienia.
 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie założenia i korzystania z Konta Użytkownika na stronie internetowej Sklepu zostaje zawarta w chwili założenia ww. konta przez Użytkownika. Usługa umożliwiająca Użytkownikowi założenie i korzystanie z Konta jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 8. Po zarejestrowaniu się w Sklepie pierwsze logowanie odbywa się przy użyciu adresu e-mail oraz hasła podanych w formularzu rejestracyjnym podczas zakładania Konta. Hasło logowania do Konta może być w każdej chwili zmienione przez Użytkownika w zakładce „Ustawienia konta”.
 9. Konto Użytkownika umożliwia dokonywanie zakupów Produktów, weryfikację statusu zamówień, przeglądanie historii zamówień oraz dodawanie Produktów do przechowalni, która pozwala na późniejsze przeglądanie zapisanych na liście Produktów.
 10. Użytkownik może usunąć Konto Użytkownika w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sklep.castolin.pl żądania usunięcia konta Kupującego wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie. W celu przyspieszenia weryfikacji Użytkownika żądanie usunięcia Konta powinno nastąpić z adresu e-mail podanego przez Użytkownika podczas rejestracji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji weryfikujących osobę składającą żądania usunięcia Konta.

3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU

 1. Sprzedaż Produktów jest dokonywana za pośrednictwem Sklepu.
 2. Wszystkie informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Prezentowany katalog Produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
 3. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby opisy i oferta cenowa na stronach Sklepu była zawsze aktualna, a Produkty były dostępne w ciągłej sprzedaży (z zastrzeżeniem sezonowości sprzedaży).
 4. Składanie przez Kupującego zamówień na Produkty wymaga prawidłowego zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami pkt. 2 Regulaminu.
 5. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą doręczenia Kupującemu drogą mailową potwierdzenia przyjęcia zamówienia, złożonego zgodnie z postanowieniami pkt. 4 Regulaminu.

4. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie zamówienia wymaga zalogowania się do Konta Użytkownika przed rozpoczęciem procesu składania zamówienia lub w trakcie jego składania.
 2. Celem złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest podjąć kolejno następujące kroki:
  1. wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” znajdującego się w zakładce dotyczącej danego Produktu,
  2. następnie kliknąć w przycisk „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” lub powrócić do możliwości dodania Produktów do zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „KONTYNUUJ ZAKUPY”; w przypadku kliknięcia przycisku „KONTYNUUJ ZAKUPY” powrót do koszyka możliwy jest poprzez kliknięcie w ikonę torby z zakupami, znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu,
  3. z momentem wyświetlenia się podsumowania zakupów Kupujący może zmienić ilość zamówionych Produktów, wybrać jeden z wyświetlanych sposobów dostawy Produktów poprzez zaznaczenie opcji „wysyłka kurierem” lub „odbiór osobisty”, wybrać sposób płatności spośród wskazanych, powrócić do możliwości dodania Produktów do zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „KONTYNUUJ ZAKUPY” lub przejść do kolejnego etapu realizacji zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM”,
  4. zalogować się do swojego Konta Użytkownika, jeśli wybierając Produkty Użytkownik nie pozostawał zalogowanym lub utworzyć Konto, jeśli go nie posiada,
  5. uzupełnić dane do korespondencji oraz dane na jakie dostarczone mają zostać zamówione Produkty, jeśli dane te różnią się oraz numer telefonu do kontaktu,
  6. przejść do podsumowania zakupów poprzez kliknięcie w przycisk „PODSUMOWANIE”,
  7. zweryfikować poprawność danych, potwierdzić złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty poprzez kliknięcie przycisku „POTWIERDZAM ZAKUP”,
  8. uiścić wskazaną w zamówieniu cenę Produktów oraz kwotę stanowiącą koszt dostawy produktów.
 3. Wysyłając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 4. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.
 6. Okres ważności przyjętego do realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze. Jeśli przez ponad 3 dni robocze Kupujący nie odbierze zamówienia, nie dokona zapłaty za nie lub próby kontaktu z Kupującym w celu potwierdzenia realizacji zamówienia będą nieudane – Sprzedawca odrzuci zamówienie.
 7. W przypadku zamówień z wybraną opcją odbioru osobistego z dokonaniem przedpłaty, okres ważności zamówienia wynosi 2 dni robocze od otrzymania potwierdzenia o uiszczeniu płatności na rzecz Sprzedawcy.
 8. Zamówienia w Sklepie są realizowane wyłącznie na terenie Polski.
 9. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje dostępność Produktów. Jeśli Produkty zamówione przez Kupującego są dostępne w magazynie Sprzedawcy, Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia informując o tym Kupującego za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 10. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 11. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Produkt jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy z uwagi na niedostępność Produktów objętych zamówieniem, Sprzedawca poinformuje Kupującego o niemożliwości realizacji zamówienia i zwróci Kupującemu uiszczoną cenę Produktów oraz kwotę stanowiącą koszt dostawy Produktów niezwłocznie po wskazaniu przez Kupującego numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu, nie później jednak niż w terminie 30 dni od otrzymania ww. informacji od Kupującego. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowej realizacji, wydłużeniu czasu oczekiwania, anulowaniu całości zamówienia).
 12. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży, jakim jest paragon dla Kupującego, który nie wskazał NIP do czasu złożenia zamówienia w Sklepie. W przypadku wskazania przez Kupującego NIP podczas rejestracji w Sklepie lub podczas składania zamówienia w Sklepie – dokumentem sprzedaży jest faktura.

5. DOSTAWA

 1. Podczas składania zamówienia Kupujący decyduje, czy odbierze zamówione Produkty w siedzibie Sprzedawcy (odbiór osobisty), czy mają one zostać mu dostarczone za pośrednictwem kuriera na adres wskazany przez Kupującego.
 2. Koszt dostawy wskazany zostanie Kupującemu podczas składania zamówienia zgodnie z cennikiem usług kurierskich podanych przy potwierdzeniu zamówienia.
 3. W przypadku gdy Kupujący nie jest Konsumentem, wydanie Produktów, z którym wiąże się przejście ryzyka przypadkowej utraty/uszkodzenia Produktów, na Kupującego, następuje w momencie powierzenia Produktów kurierowi. W przypadku sprzedaży konsumenckiej – przejście ryzyka na Kupującego następuje w momencie odbioru Produktów przez Konsumenta.
 4. Czas dostawy Produktów wynosi do 30 dni od dnia opłacenia zamówienia przez Kupującego (z wyjątkiem przesyłek za pobraniem), chyba że inny czas został wskazany w opisie Produktu.
 5. Kupujący będzie informowany przez Sprzedawcę o statusie realizacji zamówienia drogą mailową. Ponadto informacje o aktualnym statusie zamówienia dostępne będą po zalogowaniu się przez Kupującego do Konta Użytkownika w zakładce Twoje zamówienia.
 6. Wyróżnia się następujące statusy realizacji zamówienia:
  1. złożone – oznacza, że zamówienie zostało przyjęte przez system, lecz nie zostało potwierdzone przez Sprzedawcę,
  2. oczekiwanie na płatność – oznacza, że zamówienie zostało przyjęte przez system, lecz oczekuje na uiszczenie bądź zaksięgowanie wymaganych opłat,
  3. przyjęte do realizacji – oznacza, że zamówienie zostało przyjęte przez system oraz że zostało potwierdzone przez Sprzedawcę,
  4. w trakcie kompletowania – oznacza, że zamówienie zostało potwierdzone przez Sprzedawcę oraz jest kompletowane,
  5. gotowe do odbioru – oznacza, że zamówienie zostało zrealizowane oraz że oczekuje na odbiór osobisty przez Kupującego,
  6. zamówienie zrealizowane – oznacza, że zamówienie zostało wydane kurierowi lub Kupującemu (w przypadku odbioru osobistego).
  7. zamówienie odrzucone – oznacza, że zamówienie zostało odrzucone przez Sprzedawcę.
 7. Zaleca się, aby Konsument w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie bądź na adres e-mail wskazany w pkt 1.2 Regulaminu.
 8. Kupujący, który nie jest Konsumentem, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu odbiorca powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie bądź na adres e-mail wskazany w pkt 1.2 Regulaminu.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ PRAWO ZWROTU PRODUKTÓW

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia dostawy Produktu, bez konieczności podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Konsument zobowiązany jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w ust. 6.1 powyżej. drogą pocztową lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres wskazany w treści pkt 1.2 Regulaminu.
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 6.1 powyżej, Konsument powinien odesłać Produkt, którego dotyczy odstąpienie w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy wskazany w pkt 1.2 lit. d) Regulaminu. Koszt zwrotu Produktu pokrywa Konsument. Przesyłki pobraniowe nie będą odbierane przez Sprzedawcę.
 5. W przypadku odstąpienia Konsumenta od Umowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od .
 6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że zwrot tym sposobem nie jest możliwy – w takim przypadku Sprzedawca skontaktuje się z Konsumentem w celu otrzymania informacji dotyczącej innego sposobu zwrotu należności.
 7. Koszty zwrotu Produktów w związku z odstąpieniem od Umowy, o którym mowa w pkt. 6.1 powyżej ponosi Konsument.
 8. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem należności, o których mowa w pkt 6.5 powyżej do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i .
 10. Sprzedawcy informują, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY - REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta za wady fizyczne lub prawne Produktów.
 2. W przypadku umów zawieranych z Konsumentem, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 4. W przypadku stwierdzenia wady Produktu Kupujący może złożyć reklamację, przesyłając Sprzedawcy swoje żądanie, dokładny opis wady, datę jej wystąpienia oraz dodatkowo numer zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 5. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta, o którym mowa w ust. 7.4 powyżej. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione – nie dotyczy to jednak oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 9. Sprzedawca, w przypadku żądania przez Konsumenta odstąpienia od Umowy bądź żądania obniżenia ceny może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 10.  Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.
 11. Sprzedawca może odmówić realizacji żądania Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.
 12. Sprzedawca wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 13. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady.
 14. Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania Produktu, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę Produktu.
 15.  Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pomocą platformy ODR zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Chcąc skorzystać z dodatkowej możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 16. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi niebędącymi jednocześnie Konsumentami (w tym przedsiębiorców (osób fizycznych) zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego), na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest ograniczona do wad istotnych.
 17. W przypadku jakichkolwiek uwag do Produktów Kupujący może skontaktować się z punktem obsługi Kupującego w sposób wskazany w pkt 1.2 Regulaminu.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z RODO, administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia Konta Kupującego oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Produktów, w tym w celu:
  1. zweryfikowania tożsamości Kupującego lub osoby reprezentującej Kupującego przy zawarciu umowy sprzedaży Produktów za pośrednictwem strony internetowej sklep.castolin.pl oraz w procesie realizacji umowy;
  2. kontaktu z Kupującym w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w szczególności w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz informowania o statusie realizacji zamówienia;
  3. obsługi ewentualnych reklamacji oraz obrony przed roszczeniami związanych z realizacją Umowy;
  4. ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;
  5. wykonywania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności związanych z rozliczeniem zobowiązań podatkowych
  6. statystycznym, obejmującym zbieranie informacji o ostatnich zakupach Kupującego oraz korzystaniu z Konta przez Użytkownika.
 3. Dane osobowe przechowywane będą do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody. W pozostałym zakresie Sprzedawca będzie przechowywać dane osobowe:
  1. w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania Umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń, obrony przed zgłoszonymi roszczeniami;
  2. w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu;
  3. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Kupującego obowiązków z nich wynikających.
 4. Dane osobowe mogą zostać udostępnione lub przekazane podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą w celach związanych z wykonaniem Umowy, tj.: (i) podmiotom świadczącym usługi IT, oraz (ii) podmiotom świadczącym usługi księgowe, oraz (iii) podmiotom świadczącym usługi prawne, (iv) instytucjom płatniczym oraz (v) podmiotom realizującym przesyłki kurierskie.
 5. Dane osobowe przekazywane w ramach naszej grupy kapitałowej lub poza nią mogą być również przetwarzane w kraju znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"), który obejmuje państwa członkowskie UE, Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Kraje spoza EOG mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak kraje EOG. Obecnie, Spółka przekazuje Państwa dane osobowe do Messer Information Services GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 64823 Groß-Umstadt, Niemcy, tel: +49 6078 39970.
 6. Ponadto, Spółka przekazuje Pani/Pana dane osobowe poza EOG podmiotom będącym dostawcami systemów informatycznych oraz usług hostingowych. W powyższych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe są chronione za pomocą standardowych klauzul ochrony danych, które zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO stanowią odpowiednie zabezpieczenia w przypadku transferu danych do krajów poza obszarem EOG. W każdym przypadku przekazywania Pani/Pana danych poza EOG innym podmiotom, Administrator wprowadzi odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia, że takie przekazywanie jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych. Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, Administrator może przykładowo skorzystać z umowy o powierzenie przetwarzania danych z odbiorcą będącym osobą trzecią na podstawie standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub zapewnić, że przeniesienie nastąpi na teren jurysdykcji, która jest przedmiotem decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych.
 7. Kupujący ma prawo złożyć do Sprzedawcy wniosek dotyczący: (i) sprostowania swoich danych; (ii) usunięcia bezpodstawnie przetwarzanych danych; (iii) ograniczenia przetwarzania swoich danych (wstrzymania dokonywania czynności na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku); (iv) sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO; (v) dostępu do swoich danych, to jest o informację o przetwarzanych danych lub wydania kopii tych danych); (vi) przeniesienia danych do innego administratora danych w zakresie określonym w art. 20 RODO; (vii) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane w sposób naruszający przepisy prawa.
 8. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne z tym zastrzeżeniem, że odmowa ich podania uniemożliwi założenie konta oraz zawarcie umowy sprzedaży.
 9. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie Sprzedawcy lub drogą e-mail pod adresem: odo@castolin.pl.
 10. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników Sklepu znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://sklep.castolin.pl/pl/i/Polityka-Prywatnosci/17 .

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego firmy Castolin

Załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego firmy Castolin

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl